top of page

SUCCESS IN E7-4

GMK've made the most number of success in changing visa to e7-4 in korea since e7-4 visa's come into exsistence in 2017.

We also provide some videos that will help foreigners to understand. 

kể từ năm 2017 khi loại visa E7-4 được thành lập thì GMK đã tạo nên những người thành công nhiều nhất ở Hàn Quốc.

Chúng tôi sẽ cung cấp thêm video để mọi người nước ngoài có thể hiểu rõ hơn.

History of GMK

bottom of page